top of page

Obchodné podmienky

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Obchodné podmienky pawpowers.sk platia pre objednávku textilného tovaru zo stránky www. pawpowers.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim je živnostník Martina Pálešová so sídlom Čelakovského 5, Bratislava, 81103, 5, IČO: 50154761, tel. 0904899726, e-mail:tina.palesova@gmail.com

Predávajúci je prevádzkovateľ internetovej stránky  www.pawpowers.sk, kde je možné dohodnúť si vyrobenie a dodanie textilného výrobku do domácnosti pre zvieratá.          

 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa emailom alebo telefonicky dohodne na výrobe a dodaní textilného výrobku do domácnosti pre zvieratá.

 

Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Podľa Zbierky zákonov č. 618/2003 v znení neskorších predpisov si Martina Pálešová  ako autor vyhradzuje všetky autorské práva na textový a fotografický materiál na všetkých stránkach www.pawpowers.sk ako aj Facebokovej stránke Paw Powers Design (https://www.facebook.com/pawpowersdesign/) a Instagram stránke (https://www.instagram.com/bubinko_cat/). Pokiaľ budú zistené prípady kopírovania textov, fotiek a používanie našich fotografií videteľne upravených iným používateľom /odstránené naše logo, vodoznaky a iné/ budeme toto porušenie riešiť všetkými dostupnými právnymi úkonmi za porušovanie autorských práv.


2. OBJEDNÁVKA
 

2.1. Kupujúci si dohaduje výrobu textilného tovaru emailom alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov.

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3.  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou cez email alebo SMS.

2.4. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.pawpowers.sk.

 

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 14 dní od dátumu overenia objednávky.

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ
 

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho.

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.4. Spôsob dopravy sa dohodne v emailovej komunikácii pri zadávaní objednávky. 

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

5. PREBRANIE TOVARU
 

5.1. V prípade ososbného odberu sa kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na dohodnutej adrese, ktorá sa špecifikovala v emailovej komunikácii. 

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou alebo emailom, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí. 

6.2. Kupujúci je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

6.3. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Listinu na vyžiadanie zašleme mailom. 

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť. 

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 30 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

6.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

c) vystavená cena tovaru bola chybná

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA
 

7.1. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky alebo emailom oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

7.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z vady do 2 rokov od prevzatia tovaru. V prípade ak:

a) sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b) sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.

c) sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
7.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Kupujúci tiež berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za stratenie produktu, jeho poškodenie driapkaním, kefovaním a zlým čístením, či za bežné opotrebenie produktu jeho používaním.

7.4. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Formulár pre reklamáciu tovaru odošle predávajúci kupujúcemu na vyžiadanie mailom.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

8.2. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. 

8.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.4. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci emailovej objednávky tovaru sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru. 

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.5.2020.

Ochrana osobných údajov

Živnostník Martina Pálešová so sídlom Čelakovského 5, Bratislava, 81103, 5, IČO: 50154761, tel. 0904899726, e-mail:tina.palesova@gmail.com vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré sme získali na základe objednávok na textilný tovar cez email (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1.OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

Zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie. Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty a údaje z komunikácie medzi predávajúcim a zákazníkom.

 

2. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na email tina.palesova@gmail.com

 

3.ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM 

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a) spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy alebo pre výkon interných procesov a postupov

b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát

f) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností

g) verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

- na prístup k osobným údajom

- na opravu osobných údajov

- na obmedzenie spracovania osobných údajov

- na výmaz osobných údajov

- na prenositeľnosť osobných údajov

- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

5. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním emailovej objednávky na textilný výrobok domácnosti pre zveratá (Paw Powers) potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

 

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať.

Zodpovedná osoba: tina.palesova@gmail.com

  

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 1.5. 2020.

bottom of page